نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-44

10.22059/jjfil.2015.55300

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد