نویسنده = ���������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 329-342

10.22059/jjfil.2017.62591

زین العابدین نجفی