نویسنده = �������� ������������ ����������������
بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 73-96

10.22059/jjfil.2013.36688

سیدمصطفی محقق داماد؛ حانیه ذاکری‌نیا