نویسنده = ������ ���������� ���������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 245-275

10.22059/jjfil.2014.53404

جمال الدین علی خواجه پساوه ئی