نویسنده = سید محمد هاشم پورمولا
بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 309-327

10.22059/jjfil.2018.131636.668066

سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان


بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 45-61

10.22059/jjfil.2015.55301

سید محمد هاشم پورمولا؛ حسن جلالی