نویسنده = ������������ �������� �������� ������
نقش بنای عقلا در تنقیح دلیل لفظی حکم شرعی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 365-349

10.22059/jjfil.2023.345229.669388

سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد علی انصاری پور