نویسنده = ���������� ��������
وقف پول

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 261-277

10.22059/jjfil.2013.51927

مهدیه رضایی؛ محمد صدری؛ محمدرضا آقاجانی قناد