نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کفالت قهری و آثار آن در فقه

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 279-298

10.22059/jjfil.2013.51928

عبد الجبار زرگوش نسب؛ سیده معصومه غیبی