نویسنده = ���������� �������� ������������
کفالت قهری و آثار آن در فقه

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 279-298

10.22059/jjfil.2013.51928

عبد الجبار زرگوش نسب؛ سیده معصومه غیبی