نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-74

10.22059/jjfil.2015.55302

عادل شریفی؛ محمدتقی فخلعی