نویسنده = ���������� ������������������
آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 299-320

10.22059/jjfil.2013.51929

رقیه عباس زاده؛ ابوالقاسم اسدی؛ محمدحسین گنجی