نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش عرف در فقه ابن ادریس

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-49

10.22059/jjfil.2016.60141

داریوش بخردیان؛ محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد تقی فخلعی