نویسنده = ��������������������� ����������������
پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-13

10.22059/jjfil.2013.35385

عبداللّه بهمن‌پوری؛ حسین صابری