نویسنده = آقاجانی قناد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. وقف پول

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 261-277

10.22059/jjfil.2013.51927

مهدیه رضایی؛ محمد صدری؛ محمدرضا آقاجانی قناد