نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-75

10.22059/jjfil.2014.52432

علی تولائی؛ مسعود راعی؛ محبوبه شاهمرادی