نویسنده = ������������������ ������������
واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 57-75

10.22059/jjfil.2014.52432

علی تولائی؛ مسعود راعی؛ محبوبه شاهمرادی