نویسنده = ������������ ��������
نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 171-191

10.22059/jjfil.2014.52437

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی