نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 327-345

10.22059/jjfil.2014.53408

سید محمد موسی مطلبی؛ حسن جمشیدی