نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 279-293

10.22059/jjfil.2017.62584

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی