نویسنده = �������������� ������������ ����������
مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 75-93

محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری؛ محمود توکلیان اکبری