نویسنده = ���������� �������� ������������ ������ ��������
بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 103-118

سید مصطفی محقق داماد؛ نصر الله جعفری خسرو آبادی