نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کلّیات احکام خیارات

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-138

عباسعلی عمید زنجانی؛ ابوالفضل احمدزاده