نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 119-144

سید محسن فتاحی؛ عابدین مومنی؛ سید محمد امام