نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-101

10.22059/jjfil.2012.30074

فاطمه قدرتی؛ سعید رحیمیان؛ فریبا حاجیعلی