نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 139-154

مهدی موحدی محب