نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-52

حمید ابهری؛ سام محمدی؛ زینب افچنگی