نویسنده = �������� ������������ ��������
جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی)

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 35-54

بیژن حاجی عزیزی؛ مجتبی زنگنه؛ عابدین مؤمنی