نویسنده = �������� �������������� ��������������
بررسی کلّیات احکام خیارات

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 117-138

عباسعلی عمید زنجانی؛ ابوالفضل احمدزاده