نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 135-159

محمود قیوم زاده