نویسنده = ���������� ��������������������
نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

دوره 42، شماره 1، اسفند 1388

حیدر باقری اصل؛ سیدمحمدتقی علوی؛ سعیده باقری اصل