نویسنده = دانشمند، علی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 475-495

حمید مسجد سرائی؛ حسن پور لطف الله؛ علی دانشمند