نویسنده = هدائی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 465-493

علیرضا هدائی؛ علی مظهر قراملکی؛ جواد سلطانی فرد