نویسنده = شفیع زاده خولنجانی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 261-278

محمد صادقی؛ علیرضا عالی پناه؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی