نویسنده = خاقانی اصفهانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقد رویکردهای موجود در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی؛ با تأکید بر اقتضائات توسعۀ نظریه پردازی علم دینی بومی

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-53

مهدی خاقانی اصفهانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی