فقه و مبانی حقوق اسلامی (JJFIL) - مقالات آماده انتشار