نویسنده = ������ �������� ���������� �������� ��������
بازخوانی انتقادی غنیمت‌انگاری زنان در فقه اسلامی در جهان معاصر

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 430-409

10.22059/jjfil.2023.347252.669415

محمدحسن مالدار؛ سیده نگین حسن زاده خباز؛ علی الهی خراسانی