نویسنده = ���������� ���������� ������ ����������
ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 369-385

10.22059/jjfil.2019.231462.668316

سید مرتضی حسینی فاضل؛ محمد عادل ضیائی