نویسنده = ������ ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 475-495

10.22059/jjfil.2018.230813.668311

حمید مسجد سرائی؛ حسن پور لطف الله؛ علی دانشمند