نویسنده = ���������� ������������������ ��������������
درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 105-123

10.22059/jjfil.2017.127927.668039

ابراهیم شفیعی سروستانی