نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-81

10.22059/jjfil.2016.60143

سید محمد حیدری خورمیزی