نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 249-281

10.22059/jjfil.2015.57167

محمد علی کرباسیون؛ ولی رستمی