نویسنده = ������������������ ����������
ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-26

10.22059/jjfil.2014.52430

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ فاطمه بابانیاء