فقه و مبانی حقوق اسلامی (JJFIL) - واژه نامه اختصاصی