اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mvaezi
mvaeziut.ac.ir
0000-0002-4445-6806

سردبیر

عابدین مومنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~abedinmomeni
abedinmomeniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی محمد نقوی

الهیات شیعه استاد الهیات شیعه دانشگاه علیگره هند

old.amu.ac.in/ssacademy.jsp?did=10019&lid=Contact%20Us
f.badviyahoo.com
0000-0001-9762-9574

اعضای هیات تحریریه

احمد باقری

استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~bagheri
bagheriut.ac.ir
0000-0003-3506-2976

محمّدتقی فخلعی

استاد دانشگاه فردوسی

fakhlaeium.ac.ir
0000-0001-5173-3165

غفور خوئینی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

ghkhoeinikhu.ac.ir

ابوالقاسم نقیبی

استاد دانشگاه شهید مطهری

da.naghibiyahoo.com

جلیل امیدی

استاد دانشگاه تهران

jalilomidiut.ac.ir
0000-0002-5430-761X

حمید مسجد سرایی

استاد گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

hmasjedsaraie.profile.semnan.ac.ir/#about_me
h_masjedsaraiesemnan.ac.ir
0000-0002-0812-6578

احمد مبلغی

فقه و اصول دانشگاه باقر العلوم

kms.bou.ac.ir/professor/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%DB%8C/
mtmtbmiyahoo.com

سعید نظری توکلی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sntavakkoli
sntavakkoliut.ac.ir
0000-0002-6398-521X

h-index: 6  

سید محمد حسینی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

infodrhosseini.ir

حسین ناصری مقدم

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/naseri1962
naseri1962um.ac.ir

محمد عادل ضیائی

فقه شافعی دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ziaey
ziaeyut.ac.ir
0000-0002-2212-2629

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علامه طباطبایی

tisd.atu.ac.ir/fa/person/category/38/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
dr.e.e.978gmail.com

حمیدرضا بصیری

فقه و حقوق خصوصی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

tisd.atu.ac.ir/fa/person/category/37/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
basiri_hryahoo.com
0000-0003-4159-1639