واکاوی فقهی نافرمانی مدنی در حکومت حقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)

چکیده

«نافرمانی مدنی» از یک‌سو نقض قانون یا مقررۀ مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه‌های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش‌رو براساس روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل‌های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادلۀ «حجیت قطع»، «امربه‌معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه‌ای چون «اختلال نظام» قابل‌ تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.
 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. قرآن کریم
  2. ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست (جامعه‌شناسی سیاسی)، تهران، توس، ۱۳۵۳.
  3. ‏‫ابن جزی الکلبی القوانین الفقهیة، بیروت، دار ابن حزم، بی‌تا.
  4. ‏‫ابن عابدین، محمدامین ابن عمر (حاشیة ابن عابدین (رد المحتار علی الدر المختار)، مصر، شرکة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و واولاده، ۱۹۶۶ م.
  5. ‏‫ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1445 ق.
  6. خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاُصول، مشکینی اردبیلی، ابوالحسن، قم، لقمان، ۱۴۱۳ ق.
  7. اکبری، مینا، امکان یا امتناع حق نافرمانی مدنی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، 1397.
  8. ‏‫البهوتی الحنبلی، منصور بن یونس بن صلاح ‌الدین ابن حسن بن إدریس، کشاف القناع عن متن الإقناع، لبنان، دار الکتب العلمیة، 1051 ق.
  9. ‏‫الجوارنة، إبراهیم محمد، علی فایز أحمد القادری، «العصیان المدنی - دراسةٌ فقهیةٌ قانونیةٌ معاصرةٌ»، المجلة الأردنیة فی الدراسات الإسلامیة، 2015(2)، 12.
  10. الطوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاءالآثار الجعفریة، ۱۳۸۷.
  11. ----------، الخلاف، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۷ ق.
  12. الفراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، موسسه انتشارات هجرت، ۱۴۰۹ ق.
  13. ‏‫القادری، علی فایز احمد، العصیان المدنی، دراسة قانونیة فقهیة معاصرة، رسالة ماجیستر، الأردن، جامعة الیرموک، کلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، قسم الفقه و الأصول، ۲۰۱۲ م.
  14. ‏‫القحطانی، أسامة بن سعید، علی بن عبد العزیز بن أحمد الخضیر، ظافر بن حسن العمری، فیصل بن محمد الوعلان، فهد بن صالح بن محمد اللحیدان، صالح بن عبید الحربی، صالح بن ناعم العمری، عزیز بن فرحان بن محمد الحبلانی العنزی، محمد بن معیض آل دواس الشهرانی، عبد الله بن سعد بن عبد العزیز المحارب، عادل بن محمد العبیسی، موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی، الریاض، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، ۲۰۱۲ م.
  15. ‏‫القرافی، ابوالعباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی، الذخیرة، بیروت، دار الغرب الإسلامی، ۱۹۹۴ م.
  16. ‏‫القرطبی، ابو عمر یوسف بن عبد الله، الاستذکار، بیروت، دار الکتب العلمیة، 2000 م.
  17. ‏‫الماوردی، أبو الحسن علی بن محمد، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی، لبنان، دار الکتب العلمیة، ۱۹۹۹م.
  18. ‏‫النووی، أبوزکریا محیی‌الدین یحیی بن شرف، روضة الطالبین و عمدة المفتین، الطبعة الثالثة، بیروت، المکتب الإسلامی، ۱۹۹۱ م.
  19. ‏‫انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة و یلیها الملحق الاصولی، قم، مجمع الفکرالاسلامی، ۱۴۲۸ ق.

   

  1. ‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الأصول، الطبعة التاسعة، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۸ ق.
  2. ‏‫ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، قم، دار الفقه للطباعه و النشر، ۱۴۲۸ ق .
  3. ‏‫بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۱۴ ق.
  4. ‏‫تقی‌پور، علیرضا، فاطمه متقی، واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۷(24)، 7.
  5. ‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، موسسة آل البیت (علیهم‌السلام) لإحیاء التراث، 1416 ق.
  6. ‏‫حسینی، محمد، الدلیل الفقهی، دمشق، مرکز ابن ادریس الحلی للدارسات الفقهیه، ۲۰۰۷ م.
  7. حلی، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، موسسة آل البیت (علیهم‌السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
  8. دوگان، ماتیه، «سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد سیاسی»، پرویز پیران (مترجم)، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 1378 (10)، 97-98.
  9. رونالد دورکین، «نافرمانی مدنی»، حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش، راسخ، محمد، تهران، نی، 1398.
  10. رالز، جان، نظریۀ عدالت، سروریان، سیدمحمدکمال و بحرانی، مرتضی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388.
  11. ‫ الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ ق.
  12. ‏‫ ‏‫فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، موسسة دار الهجرة، ۱۴۱۴ ق.
  13. ‏‫کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1387.
  14. ‏‫مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۴.
  15. ‏‫----------، مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة، چ 1، قم، نشر الهادی، 1377.
  16. ‏‫مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام)، 1380.
  17. ‏‫----------، ناصر، ‏تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1374.
  18. مهدی فر، محمد، اکبری، مینا، توکلی، فاطمه، نافرمانی مدنی، قم، مکث اندیشه، 1400.
  19. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1362.
  20. ‏‫هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، مرکز پژوهش‌های فارسی الغدیر، 1392.
  21. ‏‫----------، مقالات فقهیة، بیروت، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۷ ق.
  22. ‏‫----------، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ۱۴۳۲ ق.
  23. Dworkin, Ronald, A matter of Principle, Clarendon, Oxford, 1986.
  24. Falcony Tella, Maria Jose, Civil Disobedience and Test Case, Ratio Juris, 2004.
  25. Haniff Hassan, Muhammad,‏‫ Civil disobedience in Islam : a contemporary debate, Palgrave Macmillan, 2017.
  26. Rawls, John, A Theory of Justice, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999.
  27. Milligan, Tony, Civil disobedience: protest, justification and the law, New York, Bloomsbury Academic, 2013.