نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-115

اکبر احمدی؛ سیدمحمدرضا امام؛ عابدین مومنی؛ علی مظهر قراملکی