دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
1. استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد

صفحه 7-26

عادل اصغرپور طلوعی؛ رحیم وکیل زاده؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده


10. اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه

صفحه 183-201

محمدعلی محب الرحمان؛ محمد مهدی محب الرحمان