نویسنده = حسینی زیدی، سید ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی و نقد راه‌کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث «صلاه الناسی فی النجس»

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-82

سید ابوالقاسم حسینی زیدی