نویسنده = بهرامی احمدی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-56

امید توکلی کیا؛ حمید بهرامی احمدی