نویسنده = امام، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 215-229

10.22059/jjfil.2014.53402

سید محمدرضا امام؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی


2. بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-117

10.22059/jjfil.2014.52434

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام