نویسنده = گنجی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 299-320

رقیه عباس زاده؛ ابوالقاسم اسدی؛ محمدحسین گنجی