نویسنده = شریفی، عادل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-74

عادل شریفی؛ محمدتقی فخلعی